Ras og ulukker mellom Voss og Bergen

Vossaløysinga

– banar veg for utvikling i heile regionen

Føremålet vårt

Vossaløysinga AS er eit interessefellesskap, samansett av næringsliv, offentleg sektor, lag/organisasjonar og privatpersonar. Føremålet er å få realisert dei samferdsleløysingane som Statens Vegvesen og Jernbaneverket tilrår i KVU Arna-Voss, konsept 5 (K5). Selskapet er non-profitt, eit eventuelt overskot vil berre kunna brukast innan selskapet til beste for føremålet. Aksjonærane har ikkje høve til å ta utbyte frå selskapet.

Dette vil me

For at Vossabygda skal verta eit sterkt og interessant regionsenter for dei indre bygder – og eit reelt bustadalternativ for folk som jobbar i Bergen, trengst det veg og jernbane som er rask og trygg. Me meiner at vossaregionen har eit stort uforløyst potensiale, og at vekst i nærområdet er eit gode som kjem oss alle til nytte.

Image

K5

– den rette vegen å gå mellom Arna og Voss

  • K5 er framtidsretta og vil gje store positive ringverknader for Voss og nabokommunane
  • K5 inneber at veg og jernbane får ei vesentleg innkorting og at traséane i stor grad vert lagt parallelt. Ei samstundes utbygging av bane og veg gjev store samordningsgevinstar og ei innsparing på ca 10 mrd kroner
  • K5 legg opp til trygge og moderne vegar med mykje bruk av midtrekkverk eller midtdelar
  • K5 gjev ei reisetid mellom Voss og Arna på ned mot 24 minuttar med tog og 46 minuttar med bil
  • K5 vil i saman med Ringeriksbanen, fleire kryssingsspor og utrettingar redusera reisetida mellom Bergen og Oslo til 4 timar
Image

Me dreg i same retning

– den rette vegen å gå mellom Arna og Voss

Me som står bak VossaLøysinga har stor tru på at Vossaregionen gjennom synleg engasjement og involvering kan påverka arbeidet med å få gjennomført ny veg og bane på strekninga Arna–Voss
Image

Slik støttar du arbeidet

Her kan du melda di interesse for å støtta arbeidet til Vossaløysinga.

Kontaktinformasjon

Styreleiar: Nils Akselberg
Telefon: 916 73 013
E-post: nils.akselberg@myrkdalen.no
Adresse: Postboks 14, 5701 VOSS

Org. nr.: 915 329 683
Bankgiro: 9581.13.69110

Meld deg på vårt nyheitsbrev:

Vossaløysinga jobbar aktivt for realisering av K5 - trygg veg og bane mellom Bergen og Voss. Nyheitsbrevet informerer om aktiviteten.
Image