Liv og helse er det viktigaste!

 

 

Klikk på bildet eller her for å melda deg på

vossaloysinga

- K5 er vekk, men er det «von i hengjande snøre»?

Av Einar Larsen, styreformann i Vossaløysinga AS, 10. april 2017

Det viktigaste prosjektet for Indre Hordaland, ja eigentleg heile landet, er feia under teppet på rekordtid.

Når me søkjer i NTP-dokumentet som vart framlagd onsdag denne veka, får me eitt treff på K5 og eitt treff i parantes (K5) og det er i siste NTP-periode 2024-2029.

Det viktigaste prosjektet for Indre Hordaland, ja eigentleg heile landet, er feia under teppet på rekordtid. Det kan synast som om «liv og helse» ikkje har fått prioritet i det heile. Er det rart me er skuffa?!

Jernbane mellom Arna og Stanghelle skal koma ei gong etter 2029, og strekninga vidare frå Stanghelle til Voss er ikkje ei gong nemnt i det tettpakka dokumentet på 330 sider.

Me har etter framlegginga, som Laila Himle har utrykt det, fått nokon «musesteg» i rett retning på E16 mellom Arna og Trengereid der «regjeringen vil se på muligheten for fremskynding av prosjektet», altså før 2024.

I «Debatten» på NRK torsdag kveld antyda Samferdsleministar Solvik-Olsen endå eit par «musesteg», og på det næraste garanterte oppstart i 2022. Desse førebelse lovnadane må ein nok sjå på som veldig uforpliktande, men me må alle håpa at den politiske debatten som er sett i gang fører til ei framskunding av strekninga når NTP-en kjem til endeleg handsaming i Stortinget i juni. Invitten til eit tverrpolitisk samarbeid frå ordførar Hans Erik Ringkjøb til samferdsleministeren lovar godt.

Me er veldig skuffa over at heile jernbanesatsinga som fagetatane la opp til i grunnlagsdokumentet for denne NTP-en på det nærmaste er vekke. Det er urovekkjande og merkeleg at både Vossabanen og Ringeriksbanen er flytt til tidlegast 2. del av NTP-en.

Me veit av tidlegare bitre erfaringar at prosjekt «lovd» i 2. del av ein NTP-periode har ein lei tendens til ikkje å verta ein realitet. Eit konkret døme på dette ser me i Vikafjellstunellen som var inne i 2. planperiode i den gjeldande NTPen, men som er borte i den som no vert lagt fram.

I teksten i NTP-en er «tunneltryggleiksføresegna», som var fagetatane sitt viktigaste argument for K5, tatt ut. Solvik-Olsen, som tidlegare har samanlikna det å nytta mykje pengar på mellombels sikring av tunellar for å stetta eit EU-direktiv som bortkasta, må no bla opp.

Me veit frå før at det er 15 tunellar Arna-Voss som det må gjerast noko med og kvar tunell vil verta stengd i månadsvis. Arnanipa-tunellen, som har trafikk på over 15 000 køyretøy i døgeret, får byggestart til neste år.

Vossaløysinga kan ikkje forstå at regjeringa har vald å setja til side svært klare prioriteringar frå Statens Vegvesen og Bane Nor.

Fagetatane har tilrådd bundne midlar til E16 Arna - Stanghelle. Å utsetja utbygginga av K5 vil føra til at eksisterande tunellar må oppgraderast med store kostnadar og langvarige stengjeperiodar.

Vossaløysinga AS oppmodar alle gode krefter til å jobba knallhardt inn mot eigne politiske parti, for å få til ei tverrpolitisk semje om at «liv og helse er viktigast» slik at me får byggestart som planlagt for Arna-Stanghelle i 2021, saman med planmidlar for den vidare strekninga frå Stanghelle til Voss.

Me oppmodar alle om å engasjera seg, og meina noko om saka, og gjerne skriva under på Laila Himle sin folkeaksjon, slik at politikarane i Oslo kan sjå at me vestlendingar meiner alvor.

K5: 51 liv på 25 år ikkje nok?

Vidar Skeie, prosjektleiar i VossaløysingaAv Vidar Skeie, prosjektleiar i Vossaløysinga, 7. april 2017

51 liv har E16 Arna-Voss teke dei 25 åra den har eksistert. Når spørsmålet om å gjere noko handlar om pengar, er utsetjing av byggestart for K5 Arna-Voss eit etisk og moralsk spørsmål, med eitt svar med to strekar under: full fart på planlegging og utbygging.

Det kjennest som ei dobbelt-finte med MOGLEG byggestart i 2022/2023 for E16 Arna-Trengereid, fyrst etter to val og regjeringsskifter og der ein droppar Vossabanen, som fyrst står klar til Stanghelle ei gong ETTER 2029. Spontant og tverrpolitisk utbraut formannskapet på Voss «dei har rett og slett lurt oss» etter seansen i Arna 28. februar, der Erna kom for å «hilse hjem». Dette er faktisk verre enn det som vart presentert av Erna då, trass i at sjokket ikkje er like sterkt. Når vil veg og bane vera klar til Voss når ferdigstilling til Stanghelle skjer fyrst etter 2029? Her sit me igjen med oppfatninga av at vestlandsliv er mindre verd enn tida folk brukar på jobb med bil på E18 forbi Lysaker.

Store delar av E16 Arna-Voss har ikkje eksistert sidan 1992, men er eldre og vart berre omdøypt til stamveg og E16. Dale fekk bilveg til Bergen midt på 1960-talet, Arnanipatunellen er frå 1980 og Songstadtunellen frå 1971. Standardskilnadene på vegen drep, og Statens vegvesen rekna på talet omkomne i kroner og ører i KVU'en for Arna-Voss. Eitt menneskeliv har i fylgje Finansdepartementet ein verdi på 30 millionar i 2012 kroner, og har omgrepet «verdien av eit statistisk liv». Ein hardt skadd er verdsatt til 23 millionar kroner. Økonomane i Statens vegvesen har med utgangspunkt i tidlegare skadde og drepne knust tala ned strekningsvis, og omtaler dei som årlege «forventa skadekostnader» per kilometer. 69 560 000 kroner i drepne årleg og 157 139 000 i hardt skadde, ved å ikkje å gjere noko Arna-Voss. Dette er grotesk, men sant og regjering med samarbeidsparti er fullstendig klar over det.

Erna Solberg, Knut Arild Hareide og Terje Breivik, alle 1. kandidatar i Hordaland for parti med slagorda «Mennesker – ikke milliarder», «Menneskeverd i sentrum» og «Folk først» i Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre. Desse partia og politikarane må setja seg ned snarleg og koma opp med ei løysing for raskast mogleg byggestart av K5. Alternativet er at politikarane vert halde etisk og moralsk ansvarleg for at dei ikkje vil ha ein trygg veg og rask jernbane. 51 liv på 25 år er nok!

K5 no!

Einar Larsen, styreleiar i VossaløysingaLesarinnlegg i avisa Hordaland, laurdag 23. mai 2015

Torsdag ettermiddag gjekk eit nytt ras på Vossabanen og E16. Heldigvis ingen personskade. Må me venta til menneskeliv går tapt?

Me er fortvila og sinte over at me opplever eit nytt ras. Me er sterkt uroa over at me har kjente og kjære som ferdast på utrygg veg og jernbane mellom Voss og Bergen kvar dag. Me er frustrerte over alle dei praktiske negative konsekvensane ei stenging av E16 og Vossabanen får. Men, me er tross alt mest glad for at det ikkje gjekk med menneskeliv denne gongen!

No kan me ikkje venta lenger! Me ynskjer «fullt trøkk» på planprosessar og politiske avgjerder i høve ny veg og bane mellom Voss og Arna. Jernbaneverket og Statens vegvesen har i fellesskap utarbeida «Konseptutvalgsutredning (KVU) for transportløsninger mellom Arna og Voss». Begge etatar tilrår at konsept K5 «Stor innkorting bane og veg – Kombinasjonsløysing» vert lagt til grunn for det vidare planarbeidet. Regionale og lokale politiske organ i vårt nærområde har i stor grad gjeve si tilslutning til K5. Vossaløysinga AS som interessefellesskap, meiner at tida er overmoden for å byggja ny veg og jernbane mellom Voss og Arna. K5-alternativet inneber at veg og bane får ei stor innkorting og at traseane i stor grad vert lagt parallelt. Løysinga legg opp til moderne vegar med mykje bruk av midtrekkverk eller midtdelar. Rassikker veg og bane! Ei samstundes utbygging av jernbane og veg gjev store samordningsgevinstar.

Vossaløysinga AS meiner at alle gode kreftar må samlast om ei løysing som gjev trygg, moderne og rask jernbane og veg. K5-alternativet gjev ei reisetid mellom Voss og Arna på ned mot 24 minuttar med tog og 46 minuttar med bil. Alternativet er framtidsretta og vil gje store positive ringverknader for Voss og nabobygdene.

Vossaløysinga meiner at gode kommunikasjonsløysingar på veg og bane vil kunne avlaste veksten i Bergensområdet. Voss har eit stort uforløyst potensiale, og vekst i nærområdet er eit gode som kjem oss alle til nytte. Skal Voss verta eit sterkt og interessant regionsenter for dei indre bygder, og eit reelt bustadalternativ for folk som jobbar i Bergen, treng me rask og trygg veg og jernbane!

Vossaløysinga AS har stor tru på at me som bur i indre Hordaland, gjennom eit synleg engasjement, kan påverka at arbeidet med veg og jernbane på strekninga mellom Arna og Voss tek til tidleg i neste periode for Nasjonal Transportplan 2018-2023.

Engasjer dykk!

Støtt arbeidet me har sett i gang, ved å verta medlem!
Stor oppslutnad gjev stor tyngde og styrke til å påverka!

Vossaløysinga AS
Einar Larsen
Styreformann

Støtt arbeidet!